Stage 2 Candidate Site Register

Ended on the 14 February 2024
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Sites which Fail the Stage 2 Assessment


Barry

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 371

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Walters Farm/Fferm Walter

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Development of the site would have a significant negative impact on a locally designated SINC and have detrimental impact on protected or priority species, habitats, stepping stones or wildlife corridors. The site is poorly related to the existing built form and would represent sporadic development in the countryside. / Byddai datblygu'r safle yn cael effaith negyddol sylweddol ar safle o bwysigrwydd ceidwadaeth natur (SoBCN) dynodedig lleol ac yn cael effaith niweidiol ar rywogaethau, cynefinoedd, cerrig camu neu goridorau bywyd gwyllt gwarchodedig/blaenoriaeth. Nid yw'r safle wedi’i gysylltu’n dda â'r ffurf adeiledig bresennol a byddai'n cynrychioli datblygiad gwasgaredig yng nghefn gwlad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 388

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

HMS Cambria

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.72

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Whilst built development exists on site and adjoins it to the north and west, this is associated with existing employment uses at the Atlantic Trading Estate. To the east exists a forested area, which creates a buffer between the site and the Courtlands residential development. The Barry Settlement Boundary exists approximately 250 metres to the north of the site, the two are evidently physically divorced, and employment land at the Hayes Lane employment allocation exists between them. Therefore, and fundamentally, as the site is not within or adjoining a settlement boundary, it is considered to be an inappropriate site for residential development, as set out in national planning policy. / Er bod datblygiadau adeiledig yn bodoli ar y safle ac yn ei ffinio i'r gogledd a'r gorllewin, mae hyn yn gysylltiedig â defnyddiau cyflogaeth presennol yn Ystâd Fasnachu'r Iwerydd. I'r dwyrain ceir ardal goedwigol, sy'n creu clustog rhwng y safle a datblygiad preswyl y Courtlands. Mae Ffin Anheddu'r Barri tua 250 metr i'r gogledd o'r safle, mae'n amlwg bod y ddau ar wahân yn ffisegol, ac mae tir cyflogaeth yn Hayes Lane yn bodoli rhyngddynt. Felly, ac yn sylfaenol, gan nad yw'r safle o fewn neu'n ffinio â ffin anheddau, fe'i ystyrir yn safle amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel y nodir mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 407

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land West of Coed Mawr Road/Tir i'r gorllewin o Coed Mawr Road

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.66

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development of this site would be an arbitrary incursion into the countryside in this location. The development of the site would significantly affect a nearby SINC, Ancient Woodlands and SSSI designations. Major highway constraints - the proposed site is unable to provide a suitable and safe means of access into the development. / Datblygu cefn gwlad mewn ffordd fympwyol fyddai datblygu’r lleoliad hwn. Byddai datblygu’r safle yn effeithio’n sylweddol ar Safle o Bwysigrwydd Ceidwadaeth Natur (SoBCN), coetiroedd hynafol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Cyfyngiadau mawr o ran priffyrdd - Nid oes dull mynediad addas a diogel wedi’i gynnig i’r safle datblygu arfaethedig.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 420

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Port Road, Barry/Tir oddi ar Port Road, y Barri

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located wholly within a CADW Registered Park and Garden and the nature of the proposed development would result in harm to the significance of this designated historic asset. Furthermore, the site is located within the countryside, away from any settlement. It is also, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yn gyfan gwbl o fewn Parc a Gardd Gofrestredig CADW a byddai natur y datblygiad arfaethedig yn arwain at niwed i arwyddocâd yr ased hanesyddol dynodedig hwn. Ar ben hynny, mae'r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae hefyd, felly, yn safle anghynaladwy a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 406

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land East of Aberthaw (North)/Tir i'r dwyrain o Aberddawan (Gogledd)

Settlement / Setliad 

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site area fails to meet minimum threshold for residential development. / Nid yw ardal y safle'n cyrraedd y trothwy isaf ar gyfer datblygiad preswyl.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 408

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at East Aberthaw (North)/Tir yn Nwyrain Aberddawan (Gogledd)

Settlement / Setliad 

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within a quarry buffer zone and promoted for residential development; it is therefore considered inappropriate development. / Mae’r safle o fewn ffiniau parth chwarel a chynigir datblygu preswylfeydd arno; o ganlyniad i hyn, mae’n cael ei ystyried yn gynnig datblygu anaddas.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 516

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Tregruff Farm/Fferm Treguff

Settlement / Setliad 

Flemingston/Trefflemin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

157.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 508

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Fonmon/Ffwl-y-mwn

Settlement / Setliad 

Fonmon/Ffwl-y-mwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

134

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

A CADW Registered Park and Garden, number of Listed Buildings, Scheduled Ancient Monument and Conservation Area exist within the boundary of the site. Resultantly, the nature of the proposed development will result in harm to the significance of these designated historic assets. Furthermore, an area of Ancient Woodland exists throughout the site and development for the proposed use would significantly affect this. / Mae Parc a Gardd Gofrestredig CADW, nifer o Adeiladau Rhestredig, Heneb Gofrestredig ac Ardal Gadwraeth yn bodoli o fewn ffin y safle. O ganlyniad, bydd natur y datblygiad arfaethedig yn arwain at niwed i arwyddocâd yr asedau hanesyddol dynodedig hyn. Ar ben hynny, mae ardal o Goetir Hynafol yn bodoli drwy'r safle a byddai datblygu ar gyfer y defnydd arfaethedig yn effeithio'n sylweddol ar hyn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 510

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Gileston Farm/Fferm Silstwn

Settlement / Setliad 

Gileston/Silstwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

83.29

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 422

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the northeast of Llancarfan/Tir i'r gogledd-ddwyrain o Lancarfan

Settlement / Setliad 

Llancarfan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is unrelated to the settlement of Llancarfan and would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. The site would have an unacceptable impact on the Llancarfan Conservation Area and Landscape of Historical Interests. / Nid yw'r safle wedi’i gysylltu ag anheddiad Llancarfan a byddai'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i’r cefn gwlad agored. Byddai'r safle yn cael effaith annerbyniol ar Ardal Gadwraeth Llancarfan a Thirwedd Buddiannau Hanesyddol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 395

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Glebelands at Llanmaes/Glebelands yn Llan-faes

Settlement / Setliad 

Llanmaes/Llan-faes

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development. A market housing led scheme would not be acceptable in accordance with the strategy. The scale of the site would not lend itself to a smaller affordable housing led scheme and would be an intrusion into the countryside. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa bach sydd dan sylw yn y cais. Ni fyddai cynllun i adeiladu tai ar gyfer y farchnad agored yn dderbyniol yn unol â’r strategaeth. Dyw graddfa’r safle ddim yn addas ar gyfer cynllun tai fforddiadwy llai, a byddai’n amharu ar y cefn gwlad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 410

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

The Quarries and adjoining Land/Y Chwareli a'r Tir cyfagos

Settlement / Setliad 

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land, Minerals/Tir Amaethyddol, Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Minerals/ Mwynau

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The 2nd Review of the Minerals Regional Technical Statement indicates no further allocations are specifically required to be identified within the Vale of Glamorgan RLDP. / Mae'r ail Adolygiad o'r Datganiad Technegol Rhanbarthol Mwynau yn nodi nad oes angen nodi dyraniadau pellach yn benodol o fewn CDLlN Bro Morgannwg.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 506

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Cae Maen Farm/Fferm Cae Maen

Settlement / Setliad 

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

27

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 515

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Treguff Fach Farm/Fferm Treguff Fach

Settlement / Setliad 

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

51.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 517

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Ty Draw/Tŷ Draw

Settlement / Setliad 

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

114.53

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 364

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Parc Hoddnant

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

7.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Due to the presence of protected species present within the site as supported by ecological surveys, development of the site would significantly impact on the protected species. / Oherwydd rhywogaethau gwarchodedig sy'n bresennol ar y safle yn ôl arolygon ecolegol, byddai datblygu'r safle yn effeithio'n sylweddol ar y rhywogaethau gwarchodedig.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 394

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land north and south of Wick Road, Llantwit Major/Tir i’r gogledd a’r de o Wick Road, Llanilltud Fawr

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is within a Flood Zone 2 and does not meet the justification test and acceptability of consequences test, as set out in section 10 and 11 of TAN 15 (Draft 2021). / Mae'r safle o fewn Parth Llifogydd 2 ac nid yw'n cwrdd â'r prawf cyfiawnhad a’r prawf derbynioldeb canlyniadau, fel y nodir yn adran 10 ac 11 TAN 15 (Drafft 2021).

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 396

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

North West Llantwit Major/Gogledd-orllewin Llanilltud Fawr

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development of this site would be an arbitrary incursion into the countryside. The built form of Llantwit Major is kept to the south of the B4265 in this location and it is not considered appropriate to bring this north of the road. / Datblygu cefn gwlad mewn ffordd fympwyol fyddai datblygu’r lleoliad hwn. Cedwir ffurf adeiledig Llanilltud Fawr i'r de o'r B4265 yn y lleoliad hwn ac ni ystyrir ei bod yn briodol dod â hyn i'r gogledd o'r ffordd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 439

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Summerhouse Bay/Bae Summerhouse

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant/Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Leisure/Tourism

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The proposal is not considered to be of a scale that would warrant its allocation within the RLDP. Potential future tourism uses could be considered against the general policies of the existing adopted LDP or that of the RLDP following adoption. / Nid yw graddfa’r cynnig yn cyfiawnhau ei ddyrannu yn y CDLlN. Gellid ystyried defnyddiau twristiaeth posibl yn y dyfodol yn erbyn polisïau cyffredinol y CDLl mabwysiedig presennol neu bolisïau dan y CDLlN yn dilyn ei fabwysiadu.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 461

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Boverton/Tir yn Nhrebefered

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is in a prominent location within the Boverton Conservation Area and is identified in the associated Conservation Area Appraisal and Management Plan as having significant trees and tree groups on the land. The development of this site would result in significant harm to the significance of the Boverton Conservation Area. / Mae'r safle mewn prif leoliad o fewn Ardal Gadwraeth Trebefered ac mae wedi’i nodi yn y Cynlluniau Rheoli ac Arfarniadau Ardaloedd Cadwraeth cysylltiedig bod coed a grwpiau coed sylweddol ar y tir. Byddai datblygu'r safle hwn yn arwain at niwed sylweddol i arwyddocâd Ardal Gadwraeth Trebefered.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 414

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the east of Fonmon Road, Rhoose/Tir i'r dwyrain o Fonmon Road, Y Rhws

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

5.42

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within a quarry buffer zone and promoted for residential development; it is therefore considered inappropriate development. / Mae’r safle o fewn ffiniau parth chwarel a chynigir datblygu preswylfeydd arno; o ganlyniad i hyn, mae’n cael ei ystyried yn gynnig datblygu anaddas.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 418

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land West of Fonmon Road, Fontygary/Tir i'r gorllewin o Fonmon Road, Ffont-y-gari

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

6.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is unrelated to the existing built form and would represent sporadic development int the countryside. The site is located within a quarry buffer zone and promoted for residential development; it is therefore considered inappropriate development. / Nid yw'r safle wedi’i gysylltu â'r ffurf adeiledig bresennol a byddai'n cynrychioli datblygiad gwasgaredig yng nghefn gwlad. Mae’r safle o fewn ffiniau parth chwarel a chynigir datblygu preswylfeydd arno; o ganlyniad i hyn, mae’n cael ei ystyried yn gynnig datblygu anaddas.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 488

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the South of Rhoose trains station, Rhoose/Tir i'r de o orsaf drenau Y Rhws, Y Rhws.

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

10.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site promoter has confirmed that they no longer have an interest in this land and will not be submitting any further information in respect of it. Therefore, the site will not be considered further and has been ruled out at Stage 1. / Mae hyrwyddwr y safle wedi cadarnhau nad oes ganddynt ddiddordeb yn y tir hwn mwyach, ac ni fyddant yn cyflwyno unrhyw wybodaeth bellach mewn perthynas ag ef. Felly, ni fydd y safle’n cael ei ystyried ymhellach ac mae wedi'i ddiystyru ar Gam 1.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 492

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land North of Porthkerry Road/Tir i'r gogledd o Porthkerry Road

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.95

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

This site immediately adjoins the Cardiff Airport, and the runway exists at this part of the Airport. Due to the proximity of the site to the runway the noise implications are considered unacceptable. / Mae'r safle hwn yn ffinio â Maes Awyr Caerdydd yn uniongyrchol, ac mae'r rhedfa yn bodoli yn y rhan hon o'r Maes Awyr. Oherwydd agosrwydd y safle i'r rhedfa ystyrir bod y goblygiadau sŵn yn annerbyniol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 432

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Bro Tathan/Bro Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

342

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land, Employment/Tir Amaethyddol, Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Retained as Major Employment Allocation within the RLDP. Additional land not included as the Council’s Employment Land Study had indicated that the Council has sufficient employment land to meet its needs over the lifetime of the plan. / Ei gadw yn y CDLlN fel Dyraniad Cyflogaeth Mawr. Nid yw’r tir ychwanegol wedi’i gynnwys oherwydd roedd Astudiaeth Tir Cyflogaeth y Cyngor wedi nodi bod gan y Cyngor ddigon o dir cyflogaeth i ddiwallu ei anghenion ar hyd oes y cynllun.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 447

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Ringwood Crescent, St Athan/Tir yn Ringwood Crescent, Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Public Open Space/Mannau Cyhoeddues Agored

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is an important area of public open space that serves the surrounding houses and should be retained. / Mae'r safle yn ardal agored gyhoeddus o bwys i’r tai cyfagos a dylai barhau i fod felly.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 458

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land between the Railway Line and the B4265, St Athan/Tir rhwng y Llinell Reilffordd a'r B4265, Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

5.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Council’s Employment Land Study had indicated that the Council has sufficient employment land to meet its needs over the lifetime of the plan. / Roedd Astudiaeth Tir Cyflogaeth y Cyngor wedi nodi bod gan y Cyngor ddigon o dir cyflogaeth i ddiwallu ei anghenion ar hyd oes y cynllun.

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 359

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Agricultural land to the south of A48 Bonvilston/Tir amaethyddol i'r de o'r A48 Tresimwn

Settlement / Setliad 

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.01

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Predictive ALC Maps indicates that most of the site is Grade 2 Best and Most Versatile Land, with a small proportion unclassified urban land, the proposal would therefore result in the loss of BMV contrary to national policy. The development would have an adverse impact on the character and setting of the Bonvilston Conservation Area and Bonvilston Cottage Listed Building. Furthermore, it is considered a suitable safe highway access off the adopted highway into the proposed site cannot be achieved. / Mae rhagolygon o Fapiau Dosbarthu Tir Amaethyddol yn dangos bod y rhan fwyaf o'r safle yn Dir Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 2, gyda chyfran fach o dir yn drefol ac yn ddiddosbarth, felly byddai'r cynnig yn arwain at golli tir gorau a mwyaf hyblyg yn groes i bolisi cenedlaethol. Byddai datblygu'r safle yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Tresimwn ac Adeilad Rhestredig Bwthyn Tresimwn. Ar ben hynny, daethpwyd i’r casgliad nad oes modd darparu mynediad diogel ac addas i’r safle arfaethedig o’r priffyrdd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 385

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Bonvilston/Tir yn Nhresimwn

Settlement / Setliad 

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Predictive ALC Maps indicates that site is Grade 2 Best and Most Versatile Land. Development of the site would lead to the loss of BMV land contrary to national policy. Development of the site would have an adverse impact on the character and setting of the Bonvilston Conservation Area. / Mae'r rhagolygon o fapiau dosbarthu tir amaethyddol yn dangos bod y safle yn Dir Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 2. Byddai datblygu'r safle yn arwain at golli tir Gorau a Mwyaf Hyblyg yn groes i bolisi cenedlaethol. Byddai datblygu'r safle yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Tresimwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 435

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South of A48, Bonvilston/Tir i'r de o'r A48, Tresimwn

Settlement / Setliad 

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.88

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development would have an adverse impact on the character and setting of the Bonvilston Conservation Area. The site would result in a loss of the either Grade 1 or 2 agricultural land contrary to national policy. Development of the site would require major highway mitigation works to enable safe vehicular access on to the A48. / Byddai datblygu'r safle yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Tresimwn. Byddai'r safle'n arwain at golli naill ai tir amaethyddol Gradd 1 neu 2 yn groes i bolisi cenedlaethol. Byddai datblygu'r safle yn gofyn am waith lliniaru priffyrdd mawr er mwyn galluogi mynediad diogel i gerbydau i'r A48.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 387

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Culverhouse Cross/Tir yng Nghroes Cwrlwys

Settlement / Setliad 

Culverhouse Cross/Croes Cwrlwys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

6.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Predictive ALC Maps indicates that site is Grade 2 and 3a Best and Most Versatile Land. Development of the site would lead to the loss of BMV land contrary to national policy. The proposal is in a green wedge, development would harm the integrity of the Green Wedge Designation and would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. / Mae'r rhagolygon o fapiau dosbarthu tir amaethyddol yn dangos bod y safle yn Dir Gorau a Mwyaf Hyblyg gradd 2 a 3a. Byddai datblygu'r safle yn arwain at golli tir Gorau a Mwyaf Hyblyg yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae'r cynnig mewn lletem las, byddai'r datblygiad yn niweidio cyfanrwydd y dynodiad lletem las a byddai'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 476

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Culverhouse Cross/Tir yng Nghroes Cwrlwys

Settlement / Setliad 

Culverhouse Cross/Croes Cwrlwys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Council’s Employment Land Study had indicated that the Council has sufficient employment land to meet its needs over the lifetime of the plan. / Roedd Astudiaeth Tir Cyflogaeth y Cyngor wedi nodi bod gan y Cyngor ddigon o dir cyflogaeth i ddiwallu ei anghenion ar hyd oes y cynllun.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 480

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Culverhouse Cross/Tir yng Nghroes Cwrlwys

Settlement / Setliad 

Culverhouse Cross/Croes Cwrlwys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The proposal would result in the loss of BMV agricultural land contrary to national policy. The proposal is in a green wedge and would harm the integrity of the designation. It is considered that a suitable safe highway access off the adopted highway into the proposed site cannot be achieved and would not be supported by the Highway Authority. / Byddai'r safle'n arwain at golli naill ai tir amaethyddol gorau a mwyaf hyblyg yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae'r cynnig mewn lletem las a byddai'n amharu ar gyfanrwydd y dynodiad. Daethpwyd i’r casgliad nad oes modd darparu mynediad diogel ac addas i’r safle arfaethedig o’r briffordd fabwysiedig ac ni fyddai’n cael caniatâd yr Awdurdod Priffyrdd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 490

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the north of Pendoylan/Tir i'r gogledd o Bendeulwyn

Settlement / Setliad 

Pendoylan/Pendeulwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Predictive Agricultural Land Classification Map indicates that the site is grade 2 agricultural land and 3b. The site is located within a settlement that contains few services and no public transport, as such residents would be reliant on private transport to access services and facilities. / Mae Map Dosbarthu Tir Amaethyddol Rhagfynegol yn dangos bod y safle yn cael ei gategoreiddio’n dir amaethyddol Gradd 2 a 3b. Mae'r safle mewn anheddiad sy'n cynnwys ychydig o wasanaethau a dim trafnidiaeth gyhoeddus, byddai’r trigolion felly yn ddibynnol ar drafnidiaeth breifat i gael mynediad at wasanaethau a chyfleusterau.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 378

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land North East of Primary School, Peterston-Super-Ely/Tir i'r gogledd-ddwyrain o'r Ysgol Gynradd, Llanbedr-y-fro

Settlement / Setliad 

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The proposal would lead to the loss of Best and Most Versatile Agricultural Land contrary to national policy. Predictive map identifies that part of the site is classed as Grade 2 Best and Most Versatile agricultural land. Peterston super Ely contains a limited range of services and facilities and is served by limited public transport services. / Byddai'r cynnig yn arwain at golli Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf Hyblyg yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae map rhagfynegol yn nodi bod rhan o'r safle yn cael ei hystyried yn dir amaethyddol Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 2. Mae yn Llanbedr-y-Fro ystod gyfyngedig o wasanaethau a chyfleusterau, a gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus cyfyngedig.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 381

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

land on the north side of Nantywern, Peterston-super-Ely/Tir ar ochr ogleddol Nantywern, Llanbedr-y-fro

Settlement / Setliad 

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 454

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Peterston Super Ely Option 1/Tir yn Llanbedr-y-fro Opsiwn 1

Settlement / Setliad 

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The north eastern parcel of land is located within Flood Zone 2 and therefore subject to a significant constraint. The site would result in the loss of Grade 2 Best and Most Versatile agricultural land, contrary to national policy. Predictive Agricultural Land Classification Map indicates that the sites contained wide areas of grade 2 agricultural land and smaller parcel of grade 3b land. Major Highway constraints identified. The site is located within a Special Landscape Area and development is likely to result in a substantial change in character and/or significant adverse effects on landscape character and visual amenity. / Mae'r darn o dir yng ngogledd-ddwyrain mewn Parth Llifogydd 2 ac felly mae wedi’i gyfyngu’n sylweddol. Byddai'r safle'n arwain at golli tir amaethyddol Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 2 yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae Map Dosbarthu Tir Amaethyddol rhagfynegol yn dangos bod y safleoedd yn cynnwys ardaloedd eang o dir amaethyddol gradd 2 a pharsel llai o dir gradd 3b. Nodwyd cyfyngiadau priffyrdd mawr. Mae’r safle o fewn Ardal Tirwedd Arbennig ac mae’r datblygiad yn debygol o arwain at newid sylweddol o ran cymeriad a/neu gael effaith andwyol sylweddol ar gymeriad ac amwynder gweledol y dirwedd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 549

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Peterston Super Ely Option 2, Tir yn Llanbedr-y-fro, Opsiwn 2

Settlement / Setliad 

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

37.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The north eastern parcel of land is located within Flood Zone 2 and therefore subject to a significant constraint. The site would result in the loss of Grade 2 Best and Most Versatile agricultural land, contrary to national policy. Predictive Agricultural Land Classification Map indicates that the sites contained wide areas of grade 2 agricultural land and smaller parcel of grade 3b land. Major Highway constraints identified. The site is located within a Special Landscape Area and development is likely to result in a substantial change in character and/or significant adverse effects on landscape character and visual amenity. / Mae'r darn o dir yng ngogledd-ddwyrain mewn Parth Llifogydd 2 ac felly mae wedi’i gyfyngu’n sylweddol. Byddai'r safle'n arwain at golli tir amaethyddol Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 2 yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae Map Dosbarthu Tir Amaethyddol rhagfynegol yn dangos bod y safleoedd yn cynnwys ardaloedd eang o dir amaethyddol gradd 2 a pharsel llai o dir gradd 3b. Nodwyd cyfyngiadau priffyrdd mawr. Mae’r safle o fewn Ardal Tirwedd Arbennig ac mae’r datblygiad yn debygol o arwain at newid sylweddol o ran cymeriad a/neu gael effaith andwyol sylweddol ar gymeriad ac amwynder gweledol y dirwedd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 374

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land west of Duffryn Lane, St Nicholas/Tir i'r gorllewin o Duffryn Lane, Sain Nicolas

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

17.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development would have an adverse impact on the character and setting of the St Nicholas Conservation Area and would also be considered to represent an unacceptable intrusion in to the open countryside. The site would result in loss of grade 3a BMV land. Significant highway improvements would be required to serve the development. / Byddai'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Sain Nicolas a byddai hefyd yn cael ei ystyried yn ymyrraeth annerbyniol yng nghefn gwlad agored. Byddai'r safle yn arwain at golli tir gorau a mwyaf hyblyg gradd 3a. Byddai angen gwelliannau sylweddol i'r priffyrdd i gynnal y datblygiad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 392

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at St Nicholas/Tir yn Sain Nicolas

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.01

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Predictive ALC Maps indicates that site is Grade 2 and Grade 3a Best and Most Versatile Land. Development of the site would lead to the loss of BMV land contrary to national policy. The development would have an adverse impact on the character and setting of the St Nicholas Conservation Area and would also be considered to represent an unacceptable intrusion in to the open countryside. / Mae'r rhagolygon o fapiau dosbarthu tir amaethyddol yn dangos bod y safle yn Dir Gorau a Mwyaf Hyblyg gradd 2 a 3a. Byddai datblygu'r safle yn arwain at golli tir Gorau a Mwyaf Hyblyg yn groes i bolisi cenedlaethol. Byddai'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Sain Nicolas a byddai hefyd yn cael ei ystyried yn ymyrraeth annerbyniol yng nghefn gwlad agored.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 421

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land At Manor House/Tir yn Manor House

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.34

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development would have an adverse impact on the character and setting of the St Nicholas Conservation Area through the loss of a site identified as providing important views. It is also considered to represent an unacceptable intrusion in to the open countryside. The site would result in the loss of 3a land, contrary to national planning policy. / Byddai'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Sain Nicolas drwy golli safle a nodwyd fel un sy'n darparu golygfeydd pwysig. Fe'i hystyrir hefyd i fod yn ymyrraeth annerbyniol yng nghefn gwlad agored. Byddai'r safle'n arwain at golli tir amaethyddol Gradd 3a yn groes i bolisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 442

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Trehill, South of A48, St Nicholas/Tir yn Trehill, i'r de o'r A48, Sain Nicolas

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would result in a loss of best and most versatile grade 2 agricultural land contrary to national policy. Predictive Agricultural Land Classification Map indicates that most of the site is classed a Grade 2 agricultural land. The proposal would have an adverse impact on the setting of a nearby ancient schedule monument. / Byddai'r safle'n arwain at golli tir amaethyddol Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 2 yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae Map Dosbarthu Tir Amaethyddol Rhagfynegol yn dangos bod y rhan fwyaf o'r safle yn cael ei gategoreiddio’n dir amaethyddol Gradd 2. Byddai'r cynnig yn cael effaith andwyol ar leoliad heneb gofrestredig gerllaw.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 460

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land adjoining The Spinney/Tir sy'n ffinio â The Spinney

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development would have an adverse impact on the character and setting of the St Nicholas Conservation Area. / Byddai datblygu'r safle yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Sain Nicolas.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 463

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Redland Farm/Tir ar Fferm Redland

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

18

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 486

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the South of the A48 at St Nicholas/Tir i'r de o'r A48 yn Sain Nicolas

Settlement / Setliad 

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

6.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development would have an adverse impact on the character and setting of the St Nicholas Conservation Area and would also be considered to represent an unacceptable intrusion in to the open countryside. Predictive Agricultural Land Classification Map indicates that the site is Grade 3a agricultural land loss of this land would be contrary to national policy. / Byddai'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar gymeriad a lleoliad Ardal Gadwraeth Sain Nicolas a byddai hefyd yn cael ei ystyried yn ymyrraeth annerbyniol yng nghefn gwlad agored. Mae Map Dosbarthu Tir Amaethyddol rhagfynegol yn dangos y byddai tir amaethyddol Gradd 3a yn cael ei golli yn groes i bolisi cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 441

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at The Downs/Tir yn The Downs

Settlement / Setliad 

The Downs/The Downs

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is located within a hamlet outside of the strategic growth area. Whilst it is proposed for small scale affordable housing, The Downs’ position within the settlement hierarchy means that it would not be appropriate to accommodate additional growth. / Mae'r safle wedi'i leoli o fewn pentrefan y tu allan i'r ardal dwf strategol. Er mai tai fforddiadwy ar raddfa fach sy’n cael eu cynnig i’r safle, mae safle’r Downs yn yr Hierarchaeth Aneddiadau yn golygu na fyddai'n briodol darparu ar gyfer twf ychwanegol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 382

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Balas Farm/Fferm Balas

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land, Minerals/Tir Amaethyddol, Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Minerals/ Mwynau

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The 2nd Review of the Minerals Regional Technical Statement indicates no further allocations are specifically required to be identified within the Vale of Glamorgan RLDP. / Mae'r ail Adolygiad o'r Datganiad Technegol Rhanbarthol Mwynau yn nodi nad oes angen nodi dyraniadau pellach yn benodol o fewn CDLlN Bro Morgannwg.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 416

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Pugh's Garden Village

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Retail/Manwerthu

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Retail / Manwerthu

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The proposal is to retain existing Pugh Garden Centre this would not necessitate special protection or allocation within the RLDP. / Y cynnig yw cadw'r Ganolfan Arddio Pugh bresennol - ni fyddai angen gwarchodaeth arbennig na dyrannu o fewn y CDLlN.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 437

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Swn Y Coed, Wenvoe/Sŵn y Coed, Gwenfô

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Development of the site would lead to a loss of the Best and Most Versatile Grade 3a agricultural Land contrary to national policy. The proposal is in a green wedge and could harm the integrity of the designation. / Byddai'r safle'n arwain at golli tir amaethyddol Gorau a Mwyaf Hyblyg Gradd 3a yn groes i bolisi cenedlaethol. Mae'r cynnig mewn lletem las a gallai amharu ar gyfanrwydd y dynodiad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 451

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Oaktree Farm, East of Port Road, Wenvoe/Tir ar Fferm Oaktree, i'r dwyrain o Port Road, Gwenfô

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Residential/Preswyl

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

It is considered that the development proposals would impact on highway safety and would not be supported by the Highway Authority. It is also considered to represent an unacceptable intrusion in to the open countryside. / Ystyrir y byddai'r cynigion datblygu yn effeithio ar ddiogelwch priffyrdd ac na fyddent yn cael eu caniatáu gan yr Awdurdod Priffyrdd. Fe'i hystyrir hefyd i fod yn ymyrraeth annerbyniol yng nghefn gwlad agored.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 552

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Port Road/Tir oddi ar Port Road

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

6.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development within a primary settlement. A market housing led scheme would not be acceptable in accordance with the strategy. The scale of the site would not lend itself to a smaller affordable housing led scheme. Half of the site is BMV Grade 3a land, which would be contrary to national planning policy. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa fach mewn prif anheddiad sydd dan sylw yn y cais. Ni fyddai cynllun i adeiladu tai ar gyfer y farchnad agored yn dderbyniol yn unol â’r strategaeth. Dyw graddfa’r safle ddim yn addas ar gyfer cynllun tai fforddiadwy llai. Mae hanner y safle yn dir gorau a mwyaf hyblyg Gradd 3a, a fyddai'n groes i bolisi cynllunio cenedlaethol.

Penarth and Area

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 356

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land east of Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys/Tir i’r dwyrain o Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

13.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The proposal is within a Green Wedge and the scale of the proposed development would harm the integrity of the designation. Site access is significantly constrained along Pen-y-Turnpike Rd. / Mae'r cynnig mewn Lletem Las, a byddai graddfa'r datblygiad arfaethedig yn amharu ar gyfanrwydd y dynodiad. Mae mynediad at y safle yn gyfyngedig iawn ar hyd Pen-y-Turnpike Rd.

Map 3414

359 (1)369 (2)Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 369

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South of Cross Common Road, Dinas Powys/Tir i’r de o Cross Common Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The red line boundary includes a large area of land designated as SINCs and ancient woodland. Whilst only the northern part is proposed for built development, with the remainder proposed for identified mitigation, the proposed developable area still includes an area within the North of Pop Hill SINC, which is considered to have ecological value. The site would represent an intrusion into the open countryside. / Mae ffin y llinell goch yn cynnwys ardal fawr o dir a ddynodir yn SoBCN a choetir hynafol. Er mai dim ond yn y rhan ogleddol y mae datblygu adeiledig wedi’i gynnig, gyda lliniaru wedi’i gynnig i’r gweddill, mae'r ardal ddatblygu arfaethedig yn dal i gynnwys ardal o fewn SoBCN Gogledd Pop Hill, yr ystyrir bod ganddi werth ecolegol. Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth i gefn gwlad agored.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 419

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at The Grange, Pen-Y-Turnpike Road/Tir yn The Grange, Pen-Y-Turnpike Road

Settlement / Setliad 

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

9.7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is unrelated to the existing built form and would represent sporadic development into the countryside. Site access is significantly constrained along Pen-y- Turnpike Rd with poor pedestrian connectivity. The development is likely to have a significant impact on protected species and wildlife corridors. The proposal is within a Green Wedge and would harm the integrity of the designation. / Nid yw'r safle wedi’i gysylltu â'r ffurf adeiledig bresennol a byddai'n cynrychioli datblygiad gwasgaredig yng nghefn gwlad. Mae mynediad at y safle yn gyfyngedig iawn ar hyd Pen-y-Turnpike Rd gyda chysylltedd cerddwyr gwael. Mae'r datblygiad yn debygol o gael effaith sylweddol ar rywogaethau gwarchodedig a choridorau bywyd gwyllt. Mae'r cynnig mewn lletem las a byddai'n amharu ar gyfanrwydd y dynodiad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 423

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land North Dinas Powys/Tir yn ngogledd Dinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

10.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is unrelated to the existing built form and would represent sporadic development into the countryside. Site access is significantly constrained along Pen-y- Turnpike Rd with poor pedestrian connectivity. / Nid yw'r safle wedi’i gysylltu â'r ffurf adeiledig bresennol a byddai'n cynrychioli datblygiad gwasgaredig yng nghefn gwlad. Mae mynediad at y safle yn gyfyngedig iawn ar hyd Pen-y-Turnpike Rd gyda chysylltedd cerddwyr gwael.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 425

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at St Andrews Quarry, Dinas Powys/Tir yn Chwarel Saint Andras, Dinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.49

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Disused Quarry/Chwarel Nas Defnyddir

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 431

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Caerleon Road, Dinas Powys/Tir oddi ar Caerleon Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Development will significantly affect stepping stones, green networks, or wildlife corridors. The development would impact on the integrity of the green wedge designation. / Bydd y datblygiad yn effeithio'n sylweddol ar gerrig camu, rhwydweithiau gwyrdd neu goridorau bywyd gwyllt. Byddai'r datblygiad yn effeithio ar gyfanrwydd y dynodiad lletem las.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 443

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Caerleon Road, Dinas Powys/Tir yn Caerleon Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys/Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

7.55

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside and impact on the integrity of the green wedge designation. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored ac yn effeithio ar gyfanrwydd y dynodiad lletem las.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 353

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land on the West Side of Cardiff Road, Dinas Powis, Vale of Glamorgan/Tir ar ochr orllewinol Cardiff Road, Dinas Powys, Bro Morgannwg.

Settlement / Setliad 

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

6.07

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 368

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Former Cogan Reservoir Site/Hen Safle Cronfa Ddŵr Cogan

Settlement / Setliad 

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would significantly affect stepping stones, green networks, or wildlife corridors. Major highway constraints identified, unless the site can be brought forward alongside the adjoining parcel of land, which has planning permission, pending a Section 106 agreement. The site is part of an allocation in the adopted LDP, but has not been evidenced as deliverable. / Byddai’r safle’n effeithio'n sylweddol ar gerrig camu, rhwydweithiau gwyrdd neu goridorau bywyd gwyllt. Nodwyd cyfyngiadau priffyrdd sylweddol, oni bai y gellir cyflwyno'r safle ochr yn ochr â'r darn cyfagos o dir, sydd â chaniatâd cynllunio yn amodol ar gytundeb Adran 106. Mae'r safle'n rhan o ddyraniad yn y CDLl mabwysiedig, ond nid yw tystiolaeth ei fod yn gyflawnadwy.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 429

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Pen y Turnpike Road, NW of LLandough Hospital/Tir yn Pen y Turnpike Road, i’r gogledd-orllewin o Ysbyty LLandochau

Settlement / Setliad 

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.2

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is unrelated to the existing built form and would represent sporadic development into the countryside. Site comprises a SINC and area of high biodiversity value. / Nid yw'r safle wedi’i gysylltu â'r ffurf adeiledig bresennol a byddai'n cynrychioli datblygu gwasgaredig o gefn gwlad. Mae'r safle'n cynnwys SoBCN ac ardal o werth bioamrywiaeth uchel.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 434

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Pen y Turnpike Road, SW of Llandough Hospital/Tir yn Pen y Turnpike Road, i’r de-orllewin o Ysbyty Llandochau

Settlement / Setliad 

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

7.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 354

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Brynawel Garden Centre/Canolfan Arddio Brynawel

Settlement / Setliad 

Penarth

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.59

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Retail/Manwerthu

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 376

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land West of Swanbridge Road (Phase 3), Sully/Tir i’r gorllewin o Swanbridge Road (Cam 3), Sili

Settlement / Setliad 

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.16

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Development of the site would lead to a loss of the Best and Most Versatile Grade 3a agricultural land contrary to national policy. / Byddai datblygu’r safle'n arwain at golli tir amaethyddol gorau a mwyaf hyblyg Gradd 3a yn groes i bolisi cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 450

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Hayes Road, Sully/Hayes Road, Sili

Settlement / Setliad 

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Whilst employment and residential uses exist within the immediate vicinity of the site, these do not form part of a settlement identified in the existing Settlement Hierarchy, or a rural hamlet/small village. The Sully Settlement Boundary exists approximately 325 metres to the east of the site. Resultantly, the site is physically divorced from this and there is no physical relationship between the two. The site has also been submitted for an alternative use (employment) under site reference 452. The suitability of this use is considered separately. / Er bod defnydd cyflogaeth a phreswyl yn bodoli o fewn cyffiniau'r safle, nid yw'r rhain yn rhan o anheddiad a nodwyd yn yr Hierarchaeth Aneddiadau presennol, neu bentrefan/pentref bach gwledig. Mae Ffin Anheddau’r Sili tua 325 metr i'r dwyrain o'r safle. O ganlyniad, mae'r safle ar wahân yn ffisegol a does dim perthynas ffisegol rhwng y ddau.. Mae'r safle hefyd wedi'i gyflwyno ar gyfer defnydd arall (cyflogaeth) o dan gyfeirnod safle 452. Mae addasrwydd y defnydd hwn yn cael ei ystyried ar wahân.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 452

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Hayes Road, Sully/Hayes Road, Sili

Settlement / Setliad 

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

7.46

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Council's Employment Land Study has assessed the site and recommends that the site should no longer be allocated for employment uses- the site will be removed from the RLDP as a local employment site allocation. / Mae Astudiaeth Tir Cyflogaeth y Cyngor wedi asesu'r safle ac yn argymell na ddylid dyrannu'r safle at ddibenion cyflogaeth mwyach - bydd y safle yn cael ei ddileu o'r CDLlN fel dyraniad safle cyflogaeth leol.

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 512

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Pant Wilkin Stables/Stablau Pant Wilkin

Settlement / Setliad 

Aberthin/Aberthin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

38.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 409

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land adjacent to Waterton Lodge, Colwinston/Tir cyfagos i Waterton Lodge, Tregolwyn

Settlement / Setliad 

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside and is affected by major highways constraints. The site is located within a minor rural settlement, and the scale of the proposal would be greater than that supported by the preferred growth strategy of the Replacement LDP. The site is also at a scale that could not be considered as a suitable affordable housing led development site. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored ac mae arno gyfyngiadau priffordd sylweddol. . Mae'r safle wedi'i leoli o fewn anheddiad gwledig bach, a byddai graddfa'r cynnig yn fwy na'r hyn a ganiateir gan strategaeth twf ddewisol y CDLl Newydd. Mae'r safle hefyd ar raddfa na ellid ei ystyried yn addas i fod yn ddatblygiad tai fforddiadwy yn bennaf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 453

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the East of Colwinston/Tir i'r dwyrain o Dregolwyn

Settlement / Setliad 

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

5.24

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. The site is located within a minor rural settlement, and the scale of the proposal would be greater than that supported by the preferred growth strategy of the Replacement LDP. The site is also at a scale that could not be considered as a suitable affordable housing led development site. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored. Mae'r safle wedi'i leoli o fewn anheddiad gwledig bach, a byddai graddfa'r cynnig yn fwy na'r hyn a ganiateir gan strategaeth twf ddewisol y CDLl Newydd. Mae'r safle hefyd ar raddfa na ellid ei ystyried yn addas i fod yn ddatblygiad tai fforddiadwy yn bennaf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 464

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land opposite the St David’s Church in Wales Primary School, Colwinston/Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant, Tregolwyn

Settlement / Setliad 

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development within a minor rural settlement. A market housing led scheme would not be acceptable, but the site could be reconsidered as a small-scale affordable housing led development subject to need and viability at a maximum of 25 dwellings. ALC survey work required. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa fach mewn anheddiad bach sydd dan sylw yn y cais. Ni fyddai cynllun ar gyfer tai marchnad yn bennaf yn dderbyniol, ond gellid ailystyried y safle ar gyfer tai fforddiadwy ar raddfa farch yn amodol ar angen a hyfywedd i hyd at 25 o anheddau. Mae angen cynnal arolwg dosbarthu tir amaethyddol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 474

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Colwinston/Tir yn Nhregolwyn

Settlement / Setliad 

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 391

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Wick Road, Ewenny, Option 1/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 1

Settlement / Setliad 

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The scale of the proposal would represent an unacceptable intrusion into the countryside and would result in a negative visual and landscape impact on the village’s rural setting. / Byddai graddfa’r cynnig yn cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad a byddai'n arwain at effaith negyddol yn weledol ac o ran y dirwedd ar leoliad gwledig y pentref.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 570

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Wick Road, Ewenny - Option 2/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 2

Settlement / Setliad 

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The scale of the proposal would represent an unacceptable intrusion into the countryside and would result in a negative visual and landscape impact on the village’s rural setting. / Byddai graddfa’r cynnig yn cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad a byddai'n arwain at effaith negyddol yn weledol ac o ran y dirwedd ar leoliad gwledig y pentref.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 571

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Wick Road, Ewenny, option 3/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 3

Settlement / Setliad 

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The scale of the proposal would represent an unacceptable intrusion into the countryside and would result in a negative visual and landscape impact on the village’s rural setting. / Byddai graddfa’r cynnig yn cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad a byddai'n arwain at effaith negyddol yn weledol ac o ran y dirwedd ar leoliad gwledig y pentref.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 367

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South of Llantwit Major Road, Cowbridge/Tir i’r de o Llantwit Major Road, Y Bont-faen

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

5.99

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Development would have a negative impact of on the setting of the Schedule Ancient Monument and potential significant loss of protected trees. / Byddai’r datblygiad yn cael effaith negyddol ar leoliad Heneb Gofrestredig ac o bosib yn peri colled coed gwarchodedig sylweddol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 438

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the South of Church Rd, Llanblethian/Tir i'r de o Church Rd, Llanfleiddan

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. The site is located on the outskirts of Cowbridge and not conveniently situated for walking cycling and public transport accessibility. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored. Mae'r safle wedi'i leoli ar gyrion y Bont-faen ac nid yw mewn lleoliad cyfleus i feicio na cherdded nac o ran hygyrchedd trafnidiaeth gyhoeddus.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 440

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land North of Church Road, Llanblethian/Tir i'r gogledd o Church Road, Llanfleiddan

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.63

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. The proposal would have an adverse impact on the setting of a nearby ancient schedule monument. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored. Byddai'r cynnig yn cael effaith andwyol ar leoliad heneb gofrestredig gerllaw.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 455

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land North of Primrose Hill/Tir i'r gogledd o Primrose Hill

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

12.48

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. Development is likely to result in a substantial change in character and/or significant adverse effects on landscape character and visual amenity. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored. Mae datblygu safle ar y raddfa hon yn debygol o arwain at newid sylweddol o ran cymeriad a/neu gael effaith andwyol sylweddol ar gymeriad ac amwynder gweledol y dirwedd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 475

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Beggars Bush - Land off (East of) St Athan Road, Cowbridge/Beggars Bush - Tir oddi ar (i'r dwyrain o) Sain Tathan Road, y Bont-faen

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 514

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land East of St.Athan Road/Tir i'r dwyrain o St.Tathan Road.

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

10.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development of this site would be an arbitrary incursion into the countryside in this location. Development will significantly affect stepping stones, green networks, or wildlife corridors. / Datblygu cefn gwlad mewn ffordd fympwyol fyddai datblygu’r lleoliad hwn. Bydd y datblygiad yn effeithio'n sylweddol ar gerrig camu, rhwydweithiau gwyrdd neu goridorau bywyd gwyllt.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 555

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Vale Court, Cowbridge, Vale of Glamorgan/Tir oddi ar Vale Court, Y Bont-faen, Bro Morgannwg

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.57

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development of this site would be an arbitrary incursion into the countryside in this location. / Datblygu cefn gwlad mewn ffordd fympwyol fyddai datblygu’r lleoliad hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 577

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Gigman Barn/Sgubor Gigman

Settlement / Setliad 

Flemingston/Trefflemin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

12.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 448

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Llandow Airfield/Tir ym Maes Awyr LLandŵ

Settlement / Setliad 

Llandow/LLandŵ

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

88.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Whilst development exists on site and adjoins it to the north and south, this is associated with the Llandow Trading Estate and Vale Enterprise Park. The Sigingstone Settlement Boundary exists approximately 750 metres to the east of the site and the Llandow Settlement Boundary exists approximately 1.2km to the north west. There is no functional relationship between the proposed candidate site and either of these. Therefore, and fundamentally, as the site is not within or adjoining a settlement boundary, it is considered to be an inappropriate site for residential development, as set out in national planning policy. Due to its scale, as well as the number of dwellings and services proposed, the candidate site could be considered a new settlement. As set out in paragraph 3.52 of Planning Policy Wales (Edition 11), due to their strategic nature, significance, and impacts extending beyond a single local authority, new settlements should only be proposed as part of a joint LDP, an SDP or Future Wales. Given that the Replacement LDP is a standalone development plan for the Vale of Glamorgan it would be contrary to national policy to consider the candidate site submission as a new settlement as part of this process. / Tra bo datblygiadau’n bodoli ar y safle ac yn ei ffinio i'r gogledd a'r de, mae hyn yn gysylltiedig ag Ystâd Fasnachu Llandŵ a Pharc Menter y Fro. Mae Terfyn Anheddau Sigingstone tua 750 metr i'r dwyrain o'r safle ac mae ffin Anheddiad Llandŵ tua 1.2km i'r gogledd-orllewin. Nid oes perthynas weithredol rhwng y safle ymgeiswyr arfaethedig a'r naill na'r llall o'r rhain. Felly, ac yn sylfaenol, gan nad yw'r safle o fewn neu'n ffinio â ffin anheddau, fe'i ystyrir yn safle amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel y nodir mewn polisi cynllunio cenedlaethol. Oherwydd ei raddfa, yn ogystal â nifer yr anheddau a'r gwasanaethau a gynigir, gellid ystyried safle ymgeisio’n setliad newydd. Fel yr amlinellir ym mharagraff 3.52 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11), oherwydd eu natur strategol, eu harwyddocâd a'u heffeithiau'n ymestyn y tu hwnt i un awdurdod lleol, dim ond fel rhan o CDLl ar y cyd, Cynllun Datblygu Strategol neu Gymru'r Dyfodol y dylid cynnig setliadau newydd. O ystyried bod y CDLl Newydd yn gynllun datblygu annibynnol ar gyfer Bro Morgannwg, byddai'n groes i bolisi cenedlaethol ystyried cyflwyno'r safle ymgeisio fel setliad newydd yn rhan o'r broses hon.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 398

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to north and west of Westwinds Business Park/Tir i'r gogledd ac i'r gorllewin o Barc Busnes Westwinds

Settlement / Setliad 

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development within a minor rural settlement. A market housing led scheme would not be acceptable, but the site could be reconsidered as a small scale affordable housing led development subject to need and viability at a maximum of 25 dwellings. The site adjoins the existing settlement of Fferm Goch and is located between and existing residential area and Westwinds Business Park. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa fach mewn anheddiad bach sydd dan sylw yn y cais. Ni fyddai cynllun ar gyfer tai marchnad yn bennaf yn dderbyniol, ond gellid ailystyried y safle ar gyfer tai fforddiadwy ar raddfa farch yn amodol ar angen a hyfywedd i hyd at 25 o anheddau. Mae'r safle'n ffinio ag anheddiad presennol Fferm Goch ac mae wedi'i leoli rhwng yr ardal breswyl bresennol a Pharc Busnes Westwinds.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 401

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the west of Fferm Goch House, Llangan/Tir i'r gorllewin o Fferm Goch House, Llan-gan

Settlement / Setliad 

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.99

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. The site would result in loss of grade 3a BMV land contrary to national planning policy. The site is also at a scale that could not be considered as a suitable affordable housing led development site. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored. Byddai'r safle'n arwain at golli tir amaethyddol Gradd 3a (gorau a mwyaf hyblyg) yn groes i bolisi cynllunio cenedlaethol. Mae'r safle hefyd ar raddfa na ellid ei ystyried yn addas i fod yn ddatblygiad tai fforddiadwy yn bennaf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 402

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land adjacent to LLangan Primary School/Tir ger Ysgol Gynradd Llan-gan

Settlement / Setliad 

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.84

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Whilst it is adjacent to Llangan Primary School, the site is located outside of the defined settlement of Fferm Goch and is not therefore considered a sustainable location for further development. / Er ei fod ger Ysgol Gynradd Llangan, mae'r safle wedi'i leoli y tu allan i anheddiad diffiniedig Fferm Goch ac felly nid yw'n cael ei ystyried yn lleoliad cynaliadwy ar gyfer datblygu pellach.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 403

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land east of Llangan/Tir i'r dwyrain o Lan-gan

Settlement / Setliad 

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is unrelated to the settlement of Llangan and would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. Llangan is not a settlement identified within the RLDP/Adopted LDP settlement hierarchy and as such development would be contrary to the growth strategy. / Nid yw'r safle wedi’i gysylltu ag anheddiad Llan-gan a byddai'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i’r cefn gwlad agored. Nid yw Llan-gan yn anheddiad a nodwyd o fewn Hierarchaeth Aneddiadau y CDLl a Fabwysiadwyd/Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) ac o'r herwydd byddai datblygiad yn groes i'r strategaeth twf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 468

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the south of Llangan Primary School/Tir i'r de o Ysgol Gynradd Llan-gan.

Settlement / Setliad 

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Whilst it is adjacent to Llangan Primary School, the site is located outside of the defined settlement of Fferm Goch and is not therefore considered a sustainable location for further development. / Er ei fod ger Ysgol Gynradd Llangan, mae'r safle wedi'i leoli y tu allan i anheddiad diffiniedig Fferm Goch ac felly nid yw'n cael ei ystyried yn lleoliad cynaliadwy ar gyfer datblygu pellach.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 411

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Argoed Isha Quarry/Chwarel Argoed Isha

Settlement / Setliad 

Llansannor/Llansanwyr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land, Disused Quarry/Tir Amaethyddol, Chwarel Nas Defnyddir

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Minerals/ Mwynau

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The 2nd Review of the Minerals Regional Technical Statement indicates no further allocations are specifically required to be identified within the Vale of Glamorgan RLDP. / Mae'r ail Adolygiad o'r Datganiad Technegol Rhanbarthol Mwynau yn nodi nad oes angen nodi dyraniadau pellach yn benodol o fewn CDLlN Bro Morgannwg.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 362

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Moat Farm/Tir ar Fferm y Moat

Settlement / Setliad 

Llysworney/Llyswyrny

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Development of site will have a detrimental impact on the setting of the conservation area and Moat Farm. The Conservation Area Appraisal and Management Plan (2009) identifies the site has providing important views within the conservation area, and a Moat Farm is identified as a positive building within the conservation area (and identified as a county treasure). The proposal is located within Llysworney that contains few services and facilities, and as such residents would be dependent on private transport to access day to day services and facilities. / Bydd datblygu’r safle yn cael effaith niweidiol ar leoliad yr ardal gadwraeth a Moat Farm. Mae'r Cynlluniau Rheoli ac Arfarniadau Ardaloedd Cadwraeth (2009) yn nodi bod gan y safle olygfeydd pwysig o fewn yr ardal gadwraeth, a nodir bod Fferm Moat yn adeilad cadarnhaol o fewn yr ardal gadwraeth (ac wedi'i nodi fel trysor sirol). Mae'r cynnig wedi'i leoli yn Llyswyrni lle nac oes llawer o wasanaethau na chyfleusterau, ac o'r herwydd byddai trigolion yn ddibynnol ar drafnidiaeth breifat i gael mynediad at wasanaethau a chyfleusterau o ddydd i ddydd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 397

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the south of The Swallows, Llysworney/Tir i'r de o The Swallows, Llyswyrny

Settlement / Setliad 

Llysworney/Llyswyrny

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent an unacceptable intrusion into the countryside. Llysworney contains limited services and facilities, with future residents travelling to access day to day services. The site is also at a scale that could not be considered as suitable affordable housing led development site. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad. Mae gwasanaethau a chyfleusterau yn Llyswyrni yn gyfyngedig, gyda thrigolion y dyfodol yn teithio i gael mynediad at wasanaethau o ddydd i ddydd. Nid yw graddfa’r safle ychwaith yn addas iddo fod yn ddatblygiad tai fforddiadwy yn bennaf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 386

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Hazelwood, Ogmore By Sea/Tir yn Hazelwood, Aberogwr

Settlement / Setliad 

Ogmore-by-Sea/Aberogwr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The development would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 372

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Meurig's Camping and Glamping

Settlement / Setliad 

Pentre Meyrick/Pentremeurig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.34

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site area fails to meet minimum threshold for non-residential development. / Nid yw ardal y safle'n cyrraedd y trothwy isaf ar gyfer datblygiad amhreswyl.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 375

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Pentre Meyrick/Tir ym Mhentremeurig

Settlement / Setliad 

Pentre Meyrick/Pentremeurig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 494

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South West of Sigingstone (Parcel 1)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 1)

Settlement / Setliad 

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.75

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Sigingstone Settlement Boundary and site is promoted for affordable housing and would therefore accord with the RLDP Preferred Growth Strategy in allowing small scale affordable housing led development in minor rural settlements outside of the strategic growth area, subject to need. However, the site is identified as grade 2 agricultural land and no survey information has been provided, so the proposal would be contrary to national planning policy. The site is not considered suitable for allocation on these grounds. However, the site is subject to a planning application for an affordable housing development and the outcome of the planning application, where the loss of BMV land will need to be weighed against the need for the development, will determine how the site is treated within the RLDP. / Mae'r safle wedi'i leoli wrth ymyl Ffin Anheddiad Tresigin a chynigir datblygu tai fforddiadwy, ac felly byddai hynny'n cyd-fynd â Strategaeth Twf a Ffefrir y CDLlN sy’n caniatáu ar raddfa fach mewn aneddiadau gwledig bach y tu allan i'r ardal dwf strategol, yn amodol ar angen. Fodd bynnag, nodir bod y safle yn dir amaethyddol gradd 2 ac ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth arolwg, felly byddai'r cynnig yn groes i bolisi cynllunio cenedlaethol. Nid yw’n cael ei ystyried yn addas lleoli datblygiad ar y safle am y rhesymau hyn. Fodd bynnag, mae’r safle yn destun cais cynllunio i ddatblygu tai fforddiadwy a bydd canlyniad y cais cynllunio, yn dilyn pwyso a mesur colli tir gorau a mwyaf hyblyg ar yr un llaw yn erbyn yr angen am ddatblygu ar y llaw arall, yn pennu sut y caiff y safle ei drin yn y CDLlN.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 495

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South West of Sigingstone (Parcel 2)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 2)

Settlement / Setliad 

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The scale of the proposal would represent an unacceptable intrusion into the countryside. / Byddai graddfa’r cynnig yn cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 496

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South West of Sigingstone (Parcel 3)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 3)

Settlement / Setliad 

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The scale of the proposal would represent an unacceptable intrusion into the countryside. / Byddai graddfa’r cynnig yn cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 389

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Three Golden Cups/Tir yn Three Golden Cups

Settlement / Setliad 

Southerndown

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.22

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Tourism/Leisure / Twristiaeth/Hamdden

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Following a review of the adopted LDP settlement hierarchy Southerndown has been re categorised from a minor rural settlement to a rural hamlet and therefore no longer within the settlement hierarchy. The proposal would therefore be contrary to the RLDP strategy. / Yn dilyn adolygiad o Hierarchaeth Aneddiadau y CDLl mabwysiedig, newidiwyd categori Southerndown o fod yn anheddiad gwledig bach i fod yn bentrefan gwledig ac felly nid yw bellach o fewn yr Hierarchaeth Aneddiadau. Byddai'r cynnig felly'n groes i strategaeth CDLlN.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 363

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land forming part of The Beaupre Estate, St Hilary/Tir sy'n ffurfio rhan o Ystâd y Bewpyr, Saint Hilari

Settlement / Setliad 

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

13

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 507

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

East Downs Farm/Fferm East Downs

Settlement / Setliad 

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

24.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 511

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Old Beaupre Farm/Fferm y Bewpyr

Settlement / Setliad 

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

20.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 513

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

St Hilary Farm/Fferm Saint Hilari

Settlement / Setliad 

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

62.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Insufficient supporting information has been supplied to fully consider the impacts of these proposals. Specifically in relation to the cumulative impacts of this submission along with the other proposed renewable energy developments along the River Thaw, the ecological impacts this development will have on this site, and any commitment on grid access. National and local policy promotes renewable energy development in principle and the development management process (either Local Authority or DNS) should be used as a mechanism to assess this site and consider all relevant implications. / Ni ddarparwyd digon o wybodaeth ategol i ystyried effeithiau'r cynigion hyn yn llawn. O ran ffeithiau cronnus y cais hwn yn benodol, a hefyd y datblygiadau ynni adnewyddadwy arfaethedig eraill ar hyd yr Afon Ddawan, yr effeithiau ecolegol y bydd y datblygiad hwn yn eu cael ar y safle hwn, ac unrhyw ymrwymiad ar fynediad i'r grid. Mae polisi cenedlaethol a lleol yn hyrwyddo datblygu ynni adnewyddadwy mewn egwyddor a dylid defnyddio'r broses rheoli datblygu (naill ai Awdurdod Lleol neu Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) fel mecanwaith i asesu'r safle hwn ac ystyried yr holl oblygiadau perthnasol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 390

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Llanfair/Tir yn Llan-fair

Settlement / Setliad 

St Mary Church/Eglwys y Santes Fair

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.81

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is within Llanfair/ St Mary's church a that village is not identified within the existing settlement hierarchy. There are no services or facilities available within the village to serve residents daily needs. This would result in high car dependency contrary to national policy. / Mae'r safle o fewn eglwys Llanfair/Santes Fair ac nid yw'r pentref hwnnw wedi'i nodi o fewn yr hierarchaeth aneddiadau presennol. Nid oes unrhyw wasanaethau na chyfleusterau ar gael yn y pentref i wasanaethu anghenion dyddiol trigolion. Byddai hyn yn arwain at ddibyniaeth uchel ar geir yn groes i bolisi cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 383

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Nant Canna, Treoes, Option 1/Tir yn Nant Canna, Tre-os, Opsiwn 1

Settlement / Setliad 

Treoes/Tre-os

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.17

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development within a minor rural settlement. Treoes scores poorly in the Settlement Appraisal Review and it is considered Treoes is not a sustainable settlement that could accommodate additional limited growth. The site also would result in loss of grade 3a BMV land, contrary to national policy. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa fach mewn anheddiad bach sydd dan sylw yn y cais. Mae Tre-os yn sgorio'n wael yn yr Adolygiad Arfarnu Aneddiadau a nid yw Tre-os yn cael ei ystyried yn anheddiad cynaliadwy a allai ddarparu ar gyfer twf cyfyngedig ychwanegol. O ddatblygu’r safle, byddai tir gorau a mwyaf hyblyg gradd 3a hefyd yn cael ei golli yn groes i bolisi cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 565

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Nant Canna, Treoes, Option 2/Tir yn Nant Canna, Tre-os, opsiwn 2

Settlement / Setliad 

Treoes/Tre-os

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.17

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development within a minor rural settlement. Treoes scores poorly in the Settlement Appraisal Review and it is considered Treoes is not a sustainable settlement that could accommodate additional limited growth. The site also would result in loss of grade 3a BMV land, contrary to national policy. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa fach mewn anheddiad bach sydd dan sylw yn y cais. Mae Tre-os yn sgorio'n wael yn yr Adolygiad Arfarnu Aneddiadau a nid yw Tre-os yn cael ei ystyried yn anheddiad cynaliadwy a allai ddarparu ar gyfer twf cyfyngedig ychwanegol. O ddatblygu’r safle, byddai tir gorau a mwyaf hyblyg gradd 3a hefyd yn cael ei golli yn groes i bolisi cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 355

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land West of St Brides Road, Wick/Tir i’r gorllewin o St. Brides Road, y Wig

Settlement / Setliad 

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. The site is also at a scale that could not be considered as suitable affordable housing led development site. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored. Nid yw graddfa’r safle ychwaith yn addas iddo fod yn ddatblygiad tai fforddiadwy yn bennaf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 373

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Cae Efail, Land off Llantwit Road/Cae Efail, Tir oddi ar Llantwit Road

Settlement / Setliad 

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The proposal would represent an unacceptable intrusion in to the open countryside. / Byddai'r cynnig yn cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 380

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Trepit Road, Wick/Tir yn Trepit Road, Y Wig

Settlement / Setliad 

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside, with the proposed development boundary arbitrarily drawn to sub divide a larger greenfield site. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored, ac mae ffin y safle datblygu wedi’i bennu’n fympwyol drwy safle maes glas mwy o faint.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 404

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land east of Heol Fain, Wick/Tir i'r dwyrain o Heol Fain, Y Wig

Settlement / Setliad 

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site is outside of the strategic growth area and is not proposed for small scale affordable housing led development within a primary settlement. A market housing led scheme would not be acceptable, but the site could be reconsidered as a small scale affordable housing led development subject to need and viability at a maximum of 50 dwellings. In accordance with the Settlement Appraisal Review, it is considered that Wick could potentially accommodate limited affordable housing led growth. / Mae'r safle’r tu allan i'r ardal dwf strategol ac nid datblygu tai fforddiadwy yn bennaf ar raddfa fach mewn prif anheddiad sydd dan sylw yn y cais. Ni fyddai cynllun ar gyfer tai marchnad yn bennaf yn dderbyniol, ond gellid ailystyried y safle ar gyfer tai fforddiadwy ar raddfa farch yn amodol ar angen a hyfywedd i hyd at 50 o anheddau. Yn unol â'r Adolygiad Arfarnu Aneddiadau, ystyrir y gallai’r Wig ddarparu ar gyfer twf cyfyngedig gyda thai fforddiadwy yn bennaf.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 405

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Waun Gron, Ystradowen /Tir yn Waun Gron, Ystradowen

Settlement / Setliad 

Ystradowen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside and would result in the loss of Grade 2 agricultural land would contrary to national policy. / Byddai'r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored a byddai'n arwain at golli tir amaethyddol Gradd 2 yn groes i bolisi cenedlaethol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 430

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Ystradowen/Tir yn Ystradowen

Settlement / Setliad 

Ystradowen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Whilst adjoining the existing LDP settlement boundary this is by virtue of an existing adopted plan LDP allocation this is currently under review. Notwithstanding this the site would represent unacceptable intrusion in to the open countryside. / Er ei fod yn rhannu ffin gyda anheddiad presennol yn y CDLl, mae hynny yn rhinwedd dyraniad CDLl cynllun mabwysiedig presennol, ac mae hyn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Beth bynnag am hynny, byddai’r safle'n cynrychioli ymyrraeth annerbyniol i gefn gwlad agored.

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top