Stage 2 Candidate Site Register

Ended on the 14 February 2024
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Sites which Pass the Stage 2 Assessment


Barry

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 384

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Hayes Lane

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.92

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Barry Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. The site is currently allocated for employment so suitability of the site will depend on an assessment of whether this allocated use is still required in this location. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad y Barri, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae'r safle wedi’i ddynodi ar gyfer cyflogaeth felly bydd addasrwydd y safle yn dibynnu ar asesiad o p’un a oes angen y defnydd hwn o hyd yn y lleoliad hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 426

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Ffordd y Milleniwm/Tir yn Ffordd y Mileniwm

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.55

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Outline Planning application 2020/00775/OUT has been granted subject to a legal agreement. Whilst the site accords with the strategy, it will not be taken forward as an allocation as it is listed as a commitment. / Mae cais cynllunio amlinellol 2020/00775/OUT wedi'i roi yn amodol ar gytundeb cyfreithiol. Er bod y safle yn bodloni'r strategaeth, ni fydd yn symud ymlaen i’r cam dyrannu nesaf gan ei fod wedi'i restru fel ymrwymiad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 428

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at North East Barry/Tir yng ngogledd-ddwyrain y Barri

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

70

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Barry Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. Whilst separated from the existing settlement by the Link Road, the scale of development offers the opportunity to make significant infrastructure improvements to ensure that this extension to Barry integrates with the existing community. Please see Policy SP4 KS1 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad y Barri, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Er ei fod wedi'i wahanu oddi wrth yr anheddiad presennol gan y Ffordd Gysylltu, mae graddfa'r datblygiad yn cynnig cyfle i wneud gwelliannau sylweddol i'r seilwaith i sicrhau bod yr estyniad hwn i'r Barri yn integreiddio â'r gymuned bresennol. Gweler Polisi SP4 KS1 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 449

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Weycock Cross, South of Port Road, Barry/Tir yn Weycock Cross, i'r de o Port Road, Y Barri

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Barry Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area. The site has been the subject of several planning applications that have been rejected by the Council and most recently subject of a planning appeal. As the key settlement within the Vale Glamorgan, as identified in the RLDP settlement hierarchy, the Council acknowledges that there is a need for further growth in Barry. In this respect the Council has determined that it would be more beneficial to address the housing needs of Barry strategically through the identification of a Key Site at North East Barry, which would deliver circa 1,500 dwellings within the plan period and beyond. This large urban expansion of the town would deliver a wider range of benefits particularly in addressing the high levels of affordable housing present in Barry, and from a placemaking perspective in delivering a mix of uses and infrastructure improvements than would be presented by a developing this site smaller site of circa 180 dwellings. This site would only be required to be considered further if the key sites in the Barry area do not proceed. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad y Barri, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol. Mae'r safle wedi bod yn destun nifer o geisiadau cynllunio a gafodd eu gwrthod gan y Cyngor ac yn fwyaf diweddar yn destun apêl gynllunio. Barri yw’r anheddiad allweddol ym Mro Morgannwg, fel sydd wedi’i nodi yn hierarchaeth aneddiadau’r CDLlN, ac mae'r Cyngor yn cydnabod bod angen twf pellach yn y dref. Yn hyn o beth, mae'r Cyngor wedi penderfynu y byddai'n fwy buddiol mynd i'r afael ag anghenion tai'r Barri'n strategol drwy adnabod Safle Allweddol yng ngogledd-ddwyrain y Barri, a fyddai'n darparu tua 1,500 o anheddau o fewn cyfnod y cynllun a’r tu hwnt. Byddai’r ehangu trefol sylweddol hwn yn y dref yn darparu ystod ehangach o fuddion yn enwedig o ran mynd i'r afael â'r lefelau uchel o dai fforddiadwy sy'n bresennol yn y Barri. O safbwynt creu lleoedd, byddai’n cynnig cymysgedd o ddefnyddiau a gwelliannau i'r seilwaith yn well nag datblygu'r safle hwn llai gyda tua 180 o anheddau. Byddai ond angen ystyried y safle hwn ymhellach os nad yw'r safleoedd allweddol yn ardal y Barri yn mynd yn eu blaen.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 459

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at the Former Pencoedtre Highschool/Tir yn hen Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 487

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Neptune Road, Barry Waterfront/Tir yn Neptune Road, Glannau’r Barri

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the Barry Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. The site is currently allocated for a hotel and B1 offices so suitability of the site will depend on an assessment of whether these allocated uses are still required in this location. / Mae'r safle wedi'i leoli o fewn Ffin Anheddiad y Barri, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae'r safle wedi’i ddyrannu ar gyfer gwesty a swyddfeydd B1 felly bydd addasrwydd y safle yn dibynnu ar asesiad o p’un a oes angen y defnyddiau hyn sydd wedi'u dyrannu yn y lleoliad hwn o hyd.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 544

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

The Port of Barry/Porthladd Y Barri

Settlement / Setliad 

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

179

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Employment/Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal 

Barry / Y Barri

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Identified as Employment Regeneration Area in RLDP. / Nodwyd fel Ardal Adfywio Cyflogaeth yn y CDLlN.

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 433

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Aberthaw Power Station/Gorsaf Bŵer Aberddawan

Settlement / Setliad 

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

198

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant/Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Identified as Employment Regeneration Area in RLDP. / Nodwyd fel Ardal Adfywio Cyflogaeth yn y CDLlN.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 352

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the south of Millands Farm/Tir i'r de o Fferm Millands

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

7.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 377

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land adjoining Heritage Business Park/Tir yn ffinio â’r Parc Busnes Treftadaeth

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

5.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

To be considered following assessment of burial land requirements. / I'w ystyried yn dilyn asesiad o ofynion tir claddu.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 379

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Bridge House Farm/Tir ar Fferm Bridge House

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Retail / Manwerthu

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Proposals for retail development to be considered against the Council’s Retail and Commercial Leisure Study (June 2023) and national policy for retailing. / Cynigion ar gyfer datblygu manwerthu i'w hystyried yn erbyn Astudiaeth Hamdden Manwerthu a Masnachol y Cyngor (Mehefin 2023) a pholisi cenedlaethol ar fanwerthu.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 436

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land between Llantwit Major and Llanmaes/Tir rhwng Llanilltud Fawr a Llan-faes

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

30.27

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site to be considered as part of green wedge review. / Safle i'w ystyried fel rhan o adolygiad lletem las.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 445

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Former Eagleswell Primary School/Hen Ysgol Gynradd Eagleswell

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 473

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land south of the B4265/Tir i'r de o'r B4265

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Retail / Manwerthu

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Proposals for retail development to be considered against the Council’s Retail and Commercial Leisure Study (June 2023) and national policy for retailing. / Cynigion ar gyfer datblygu manwerthu i'w hystyried yn erbyn Astudiaeth Hamdden Manwerthu a Masnachol y Cyngor (Mehefin 2023) a pholisi cenedlaethol ar fanwerthu.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 481

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land to the North of Boverton Road/Tir i'r gogledd o Boverton Road

Settlement / Setliad 

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

0.85

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Llantwit Major Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the Llantwit Major and is therefore suitable for further consideration. However, consideration should be given to the site’s location within the Boverton Conservation Area and its standing within that designation. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad y Llanilltud Fawr, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i Lanilltud Fawr ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach. Fodd bynnag, dylid ystyried lleoliad y safle yn Ardal Gadwraeth Trebefered a'i statws o fewn y dynodiad hwnnw.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 427

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Readers Way/Tir yn Readers Way

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

24

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Rhoose Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the Rhoose Settlement and is therefore suitable for further consideration. Please see Policy SP4 KS3 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad y Rhws, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i’r Rhws ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach. Gweler Polisi SP4 KS3 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 493

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land north of the Railway Line, Rhoose/Tir i’r gogledd o’r Linell Reilffordd, y Rhws

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

13.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 551

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Model Farm/Tir yn Fferm Model

Settlement / Setliad 

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

92.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Retained as Major Employment Allocation within the RLDP, subject to outcome of appeal for non-determination. / Ei gadw yn y CDLlN fel Dyraniad Cyflogaeth Mawr, yn amodol ar ganlyniad apêl am beidio â phenderfynu.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 366

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South of Clive Road, St Athan/Tir i'r de o Clive Road, Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the St Athan Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the St. Athan Settlement and is therefore suitable for further consideration if it is determined that additional smaller sites are required in the St Athan area. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad Sain Tathan, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i Sain Tathan ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach os penderfynir bod angen safleoedd bach ychwanegol yn ardal Sain Tathan.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 399

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at St Athan/Tir yn Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.19

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the St Athan Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the St. Athan Settlement and is therefore suitable for further consideration if it is determined that additional smaller sites are required in the St Athan area. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad Sain Tathan, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i Sain Tathan ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach os penderfynir bod angen safleoedd bach ychwanegol yn ardal Sain Tathan.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 424

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Bro Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

310

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land, Employment/Tir Amaethyddol, Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Retained as Major Employment Allocation within the RLDP. / Ei gadw yn y CDLlN fel Dyraniad Cyflogaeth Mawr.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 456

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land West of St Athan/Tir i'r gorllewin o Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

28

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the St Athan Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the St. Athan Settlement and is therefore suitable for further consideration. Please see Policy SP4 KS5 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad Sain Tathan, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i’r Rhws ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach. Gweler Polisi SP4 KS5 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 457

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South of B4265, St Athan/Tir i'r de o’r B4265, Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the St Athan Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the St. Athan Settlement and is therefore suitable for further consideration. Please see Policy SP4 KS5 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad Sain Tathan, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i’r Rhws ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach. Gweler Polisi SP4 KS5 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 462

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Church Farm/Tir yn Fferm yr Eglwys

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.47

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. Please see Policy SP4 KS4 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth. Gweler Polisi SP4 KS4 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 485

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land east of St Athan County Junior and Infants School/Tir i'r dwyrain o Ysgol Iau a Babanod Sain Tathan

Settlement / Setliad 

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

15.83

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the St Athan Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. This site would form a logical extension to the St. Athan Settlement and is therefore suitable for further consideration. Please see Policy SP4 KS4 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad Sain Tathan, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i’r Rhws ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach. Gweler Polisi SP4 KS4 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 361

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Port Road, Rhoose/Tir yn Port Road, Y Rhws

Settlement / Setliad 

Tredogan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal 

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

No defined uses proposed. Retained as Major Employment Allocation within the RLDP. / Nid oes unrhyw ddefnyddiau diffiniedig wedi'u cynnig. Ei gadw yn y CDLlN fel Dyraniad Cyflogaeth Mawr.

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 417

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Old Dairy Site/Hen Safle’r Llaethdy

Settlement / Setliad 

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

2.66

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Site would utilise a brownfield site adjoining an existing minor rural settlement. the site could be reconsidered as a small-scale affordable housing led development subject to need and viability at a maximum of 25 dwellings. An ALC survey would be required. / Byddai'r safle'n ar safle tir llwyd gerllaw anheddiad gwledig bach presennol. Gellid ailystyried datblygu tai fforddiadwy ar raddfa fach yn amodol ar angen a hyfywedd, gyda hyd at 25 o anheddau. Byddai angen cynnal arolwg Dosbarthu Tir Amaethyddol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 554

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land South of Junction 34, M4, Hensol/Tir i’r de o Gyffordd 34 yr M4, Hensol

Settlement / Setliad 

Hensol/Hensol

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

67.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Retained as Major Employment Allocation within the RLDP. / Ei gadw yn y CDLlN fel Dyraniad Cyflogaeth Mawr.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 393

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Wenvoe Quarry/Chwarel Gwenfô

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

13

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Minerals/Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is an allocated minerals site and as such future minerals working and restoration would be considered against the existing adopted LDP, and any existing planning conditions associated with the quarry. / Mae'r safle yn safle mwynau a ddyrannwyd ac felly byddai gwaith ac adfer mwynau yn y dyfodol yn cael eu hystyried yn erbyn y CDLl mabwysiedig presennol, ac unrhyw amodau cynllunio presennol ar y chwarel.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 412

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land east of Port Road, Wenvoe/Tir i'r dwyrain o Port Road, Gwenfô

Settlement / Setliad 

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.32

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Retail / Manwerthu

Area / Ardal 

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Growing Centre proposed associated with Pugh’s garden centre. Proposals for retail development to be considered against the Council’s Retail and Commercial Leisure Study (June 2023) and national policy for retailing. / Cynigiwyd y Ganolfan Tyfu sy'n gysylltiedig â chanolfan arddio Pugh. Cynigion ar gyfer datblygu manwerthu i'w hystyried yn erbyn Astudiaeth Hamdden Manwerthu a Masnachol y Cyngor (Mehefin 2023) a pholisi cenedlaethol ar fanwerthu.

Penarth and Area

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 444

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land north of Dinas Powys/Tir i'r gogledd o Ddinas Powys

Settlement / Setliad 

Dinas Powys/Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

44

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located adjacent to the Dinas Powys Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. Only a smaller parcel of the site, accessed off Cardiff Road, would be acceptable due to landscape and ecology constraints. This smaller site (250 units) would form a logical extension to Dinas Powys and is therefore suitable for further consideration. Please see Policy SP4 KS2 in the Preferred Strategy for full details on this proposal. / Mae'r safle wedi'i leoli ger Ffin Anheddiad Dinas Powys, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Dim ond darn llai o'r safle (250 uned), y mae modd ei gyrraedd o Heol Caerdydd, fyddai'n dderbyniol oherwydd cyfyngiadau tirwedd ac ecoleg. Byddai'r safle llai hwn yn ffurfio estyniad rhesymegol i Ddinas Powys ac felly mae'n addas ar gyfer ystyriaeth bellach. Gweler Polisi SP4 KS2 yn y Strategaeth a Ffefrir i gael manylion llawn am y cynnig hwn.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 365

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Leckwith Quay/Cei Lecwydd

Settlement / Setliad 

Leckwith/Lecwydd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

8.28

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Employment, Highways, Residential/Cyflogaeth, Priffyrdd, Preswyl

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Although the site is previously developed land, it is located outside of a defined settlement and is not within the Strategic Growth Area. Whilst it is poorly related to services and facilities in the Vale, it is within close proximity to employment opportunities within Cardiff (Penarth Road Area including Hadfield Road, Sloper Road, Bessemer Road is identified as an existing employment site in the Cardiff adopted LDP) so would align housing and employment. The site is the subject of a current planning application being considered by the Council; the determination of this site would be considered against the current adopted LDP. If the site is granted permission the site would contribute to the RLDP land bank as a windfall site. / Er bod y safle yn dir a ddatblygwyd yn flaenorol, mae wedi'i leoli y tu allan i anheddiad diffiniedig ac nid yw o fewn yr Ardal Dwf Strategol. Er nad oes ganddo gysylltiadau da â gwasanaethau a chyfleusterau yn y Fro, mae'n agos iawn at gyfleoedd cyflogaeth yng Nghaerdydd (nodir Ardal Heol Penarth gan gynnwys Heol Hadfield, Heol y Grange, Heol Bessemer fel safle cyflogaeth presennol yn CDLl mabwysiedig Caerdydd) felly byddai'n alinio tai a chyflogaeth.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 400

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land off Penlan Road, Llandough/Tir oddi ar Penlan Road, Llandochau

Settlement / Setliad 

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

1.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is located within the Llandough Settlement Boundary, which is in the Strategic Growth Area, so this is a location where sustainable growth should be targeted. The site would form a natural extension to the Llandough Settlement Boundary. It would be an incursion into the landscape to the south of the Llandough Hospital and should only be allocated if required and if less sensitive sites cannot be delivered. / Mae'r safle wedi'i leoli o fewn Ffin Anheddiad Llandochau, sydd yn yr Ardal Dwf Strategol, felly mae hwn yn lleoliad y dylid ei dargedu ar gyfer twf cynaliadwy. Byddai'r safle yn ffurfio estyniad naturiol i Ffin Anheddiad Llandochau. Byddai'n ymwthio i'r dirwedd i'r de o Ysbyty Llandochau a dylid ei ddyrannu dim ond os oes angen ac os na ellir darparu safleoedd llai sensitif.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 553

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land south of Llandough Hill and Penarth Road/Tir i’r de o Fryn Llandochau a Heol Penarth

Settlement / Setliad 

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

4.2

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

Planning application 2020/01590/HYB has been granted subject to a legal agreement. Whilst the site accords with the strategy, it will not be taken forward as an allocation as it is listed as a commitment. / Mae cais cynllunio amlinellol 2020/01590/HYB wedi'i ganiatáu yn amodol ar gytundeb cyfreithiol. Er bod y safle yn bodloni'r strategaeth, ni fydd yn symud ymlaen i’r cam dyrannu nesaf gan ei fod wedi'i restru fel ymrwymiad.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 446

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Upper Cosmeston Farm, Lavernock Road, Penarth/Tir yn Fferm Cosmeston Uchaf, Lavernock Road, Penarth

Settlement / Setliad 

Penarth/Penarth

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

25.23

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land, Disused Quarry, Vacant/Tir Amaethyddol, Chwarel Nas Defnyddir, Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. Site is subject to a planning application. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth. Mae’r safle yn destun cais cynllunio presennol.

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 484

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Land at Hayes Road, Barry/Tir yn Hayes Road, y Barri

Settlement / Setliad 

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

15.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal 

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The Council’s Employment Land Study had indicated that the Council has sufficient employment land to meet its needs over the lifetime of the plan. Notwithstanding the site is falls within an existing local employment site and proposals for this site would be considered against the policies of the adopted LDP or those of the RLDP once adopted. / Roedd Astudiaeth Tir Cyflogaeth y Cyngor wedi nodi bod gan y Cyngor ddigon o dir cyflogaeth i ddiwallu ei anghenion ar hyd oes y cynllun. Er gwaethaf y ffaith bod y safle yn dod o fewn safle cyflogaeth leol sy'n bodoli eisoes a byddai cynigion ar gyfer y safle hwn yn cael eu hystyried yn erbyn polisïau'r CDLl mabwysiedig neu bolisïau'r CDLlN ar ôl iddo gael ei fabwysiadu.

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 370

2.2 Site Name / Enw’r Safle 

Bryn Melin

Settlement / Setliad 

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha) 

3.89

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol 

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig 

Housing / Tai

Area / Ardal 

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status (Stage 2) / Statws (Cam 2) 

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Conclusion at Preferred Strategy Stage / Casgliad ar gam y strategaeth a ffefrir 

The site is allocated in the adopted LDP and is considered suitable to be ‘rolled forward’ as an RLDP housing allocation as it is considered to be deliverable and accords with the Strategy. The site is subject to a planning application. / Mae’r safle hwn wedi’i ddyrannu yn y CDLl mabwysiedig ac mae’n cael ei ystyried yn addas i gael ei ddyrannu eto yn y CDLlN oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn un cyraeddadwy ac yn un sy’n cyd-fynd â’r strategaeth. Mae’r safle yn destun cais cynllunio.

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top