Stage 1 Candidate Site Register

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Sites which Fail the Stage 1 Assessment


Barry

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 388

Site Name / Enw’r Safle

HMS Cambria

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.72

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Whilst built development exists on site and adjoins it to the north and west, this is associated with existing employment uses at the Atlantic Trading Estate. To the east exists a forested area, which creates a buffer between the site and the Courtlands residential development. The Barry Settlement Boundary exists approximately 250 metres to the north of the site, the two are evidently physically divorced, and employment land at the Hayes Lane employment allocation exists between them. Therefore, and fundamentally, as the site is not within or adjoining a settlement boundary, it is considered to be an inappropriate site for residential development, as set out in national planning policy. / Er bod datblygiadau adeiledig yn bodoli ar y safle ac yn ei ffinio i'r gogledd a'r gorllewin, mae hyn yn gysylltiedig â defnyddiau cyflogaeth presennol yn Ystâd Fasnachu'r Iwerydd. I'r dwyrain ceir ardal goedwigol, sy'n creu clustog rhwng y safle a datblygiad preswyl y Courtlands. Mae Ffin Anheddu'r Barri tua 250 metr i'r gogledd o'r safle, mae'n amlwg bod y ddau ar wahân yn ffisegol, ac mae tir cyflogaeth yn Hayes Lane yn bodoli rhyngddynt. Felly, ac yn sylfaenol, gan nad yw'r safle o fewn neu'n ffinio â ffin anheddau, fe'i ystyrir yn safle amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel y nodir mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 420

Site Name / Enw’r Safle

Land off Port Road, Barry/Tir oddi ar Port Road, y Barri

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located wholly within a CADW Registered Park and Garden and the nature of the proposed development would result in harm to the significance of this designated historic asset. Furthermore, the site is located within the countryside, away from any settlement. It is also, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yn gyfan gwbl o fewn Parc a Gardd Gofrestredig CADW a byddai natur y datblygiad arfaethedig yn arwain at niwed i arwyddocâd yr ased hanesyddol dynodedig hwn. Ar ben hynny, mae'r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae hefyd, felly, yn safle anghynaladwy a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 406

Site Name / Enw’r Safle

Land East of Aberthaw (North)/Tir i'r dwyrain o Aberddawan (Gogledd)

Settlement / Setliad

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site area fails to meet minimum thereshold for residential development. / Nid yw ardal y safle'n cyrraedd y trothwy isaf ar gyfer datblygiad preswyl.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 508

Site Name / Enw’r Safle

Fonmon/Ffwl-y-mwn

Settlement / Setliad

Fonmon/Ffwl-y-mwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

134

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

A CADW Registered Park and Garden, number of Listed Buildings, Scheduled Ancient Monument and Conservation Area exist within the boundary of the site. Resultantly, the nature of the proposed development will result in harm to the significance of these designated historic assets. Furthermore, an area of Ancient Woodland exists throughout the site and development for the proposed use would significantly affect this. / Mae Parc a Gardd Gofrestredig CADW, nifer o Adeiladau Rhestredig, Heneb Gofrestredig ac Ardal Gadwraeth yn bodoli o fewn ffin y safle. O ganlyniad, bydd natur y datblygiad arfaethedig yn arwain at niwed i arwyddocâd yr asedau hanesyddol dynodedig hyn. Ar ben hynny, mae ardal o Goetir Hynafol yn bodoli drwy'r safle a byddai datblygu ar gyfer y defnydd arfaethedig yn effeithio'n sylweddol ar hyn.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 394

Site Name / Enw’r Safle

Land north and south of Wick Road, Llantwit Major/Tir i’r gogledd a’r de o Wick Road, Llanilltud Fawr

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is within a Flood Zone 2 and does not meet the justification test and acceptability of consequences test, as set out in section 10 and 11 of TAN 15 (Draft 2021). / Mae'r safle o fewn Parth Llifogydd 2 ac nid yw'n cwrdd â'r prawf cyfiawnhad a’r prawf derbynioldeb canlyniadau, fel y nodir yn adran 10 ac 11 TAN 15 (Drafft 2021).
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 488

Site Name / Enw’r Safle

Land to the South of Rhose trains station, Rhoose/Tir i'r de o orsaf drenau Y Rhws, Y Rhws.

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

10.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site promoter has confirmed that they no longer have an interest in this land, and will not be submitting any further information in respect of it. Therefore, the site will not be considered further and has been ruled out at Stage 1. / Mae hyrwyddwr y safle wedi cadarnhau nad oes ganddynt ddiddordeb yn y tir hwn mwyach, ac ni fyddant yn cyflwyno unrhyw wybodaeth bellach mewn perthynas ag ef. Felly, ni fydd y safle’n cael ei ystyried ymhellach ac mae wedi'i ddiystyru ar Gam 1.

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 381

Site Name / Enw’r Safle

land on the north side of Nantywern, Peterston-super-Ely/Tir ar ochr ogleddol Nantywern, Llanbedr-y-fro

Settlement / Setliad

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 463

Site Name / Enw’r Safle

Land at Redland Farm/Tir ar Fferm Redland

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

18

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.

Penarth and Area

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 425

Site Name / Enw’r Safle

Land at St Andrews Quarry, Dinas Powys/Tir yn Chwarel Saint Andras, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.49

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Disused Quarry/Chwarel Nas Defnyddir

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 353

Site Name / Enw’r Safle

Land on the West Side of Cardiff Road, Dinas Powis, Vale of Glamorgan/Tir ar ochr orllewinol Cardiff Road, Dinas Powys, Bro Morgannwg.

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.07

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 434

Site Name / Enw’r Safle

Land at Pen y Turnpike Road, SW of Llandough Hospital/Tir yn Pen y Turnpike Road, i’r de-orllewin o Ysbyty Llandochau

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 354

Site Name / Enw’r Safle

Brynawel Garden Centre/Canolfan Arddio Brynawel

Settlement / Setliad

Penarth

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.59

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Retail/Manwerthu

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be innaprorpiate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 450

Site Name / Enw’r Safle

Hayes Road, Sully/Hayes Road, Sili

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Whilst employment and residential uses exist within the immediate vicinity of the site, these do not form part of a settlement identified in the existing Settlement Hierarchy, or a rural hamlet/small village. The Sully Settlement Boundary exists approximately 325 metres to the east of the site. Resultantly, the site is physically divorced from this and there is no physical relationship between the two. Whilst occupiers of the elderly person accommodation may not make as many journeys to and from the site as would be associated with a regular residential development, the site would still attract car journeys from staff and visitors. In addition, occupiers of the site may wish to use local services, and journeys to Sully or other nearby settlements would likely only be feasible from this site by car, especially given the demographic of proposed future occupiers. It is suggested that some services would be provided on site, however, there is no detail on these and it cannot be demonstrated at this stage that these complementary uses would be deliverable. As the submission proposes residential development that is not within or adjoining a settlement boundary, and would be inherently car reliant, it is considered to be an inappropriate site for residential development in the form of older persons accommodation, as set out in national planning policy. The site has also been submitted for an alternative use (employment) under site reference 452. The suitability of this use is considered separately. / Er bod defnydd cyflogaeth a phreswyl yn bodoli o fewn cyffiniau'r safle, nid yw'r rhain yn rhan o anheddiad a nodwyd yn yr Hierarchaeth Aneddiadau presennol, neu bentrefan/pentref bach gwledig. Mae Ffin Anheddau’r Sili tua 325 metr i'r dwyrain o'r safle. O ganlyniad, mae'r safle ar wahân yn ffisegol a does dim perthynas ffisegol rhwng y ddau. Er efallai na fydd deiliaid y llety i bobl hŷn yn gwneud cymaint o deithiau i ac o'r safle fel y byddai'n gysylltiedig â datblygiad preswyl rheolaidd, byddai'r safle'n dal i ddenu teithiau ceir gan staff ac ymwelwyr. Yn ogystal, efallai y byddai deiliaid y safle yn dymuno defnyddio gwasanaethau lleol, a byddai teithiau i Sili neu aneddiadau eraill cyfagos yn debygol o fod yn ymarferol o'r safle hwn mewn car yn unig, yn enwedig o ystyried demograffeg meddianwyr arfaethedig y dyfodol. Awgrymir bod rhai gwasanaethau yn cael eu darparu ar y safle, fodd bynnag nid oes unrhyw fanylion ynghylch y rhain ac ni ellir dangos ar hyn o bryd y byddai'r defnyddiau ategol hyn yn cael eu cyflawni. Gan fod y cyflwyniad yn cynnig datblygiad preswyl nad yw o fewn neu'n ffinio â ffin anheddu, a byddai'n dibynnu ar geir yn ei hanfod, fe'i hystyrir yn safle amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl ar ffurf llety i bobl hŷn, fel y nodir mewn polisi cynllunio cenedlaethol. Mae'r safle hefyd wedi'i gyflwyno ar gyfer defnydd arall (cyflogaeth) o dan gyfeirnod safle 452. Mae addasrwydd y defnydd hwn yn cael ei ystyried ar wahân.

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 474

Site Name / Enw’r Safle

Land at Colwinston/Tir yn Nhregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 475

Site Name / Enw’r Safle

Beggars Bush - Land off (East of) St Athan Road, Cowbridge/Beggars Bush - Tir oddi ar (i'r dwyrain o) Sain Tathan Road, y Bont-faen

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 448

Site Name / Enw’r Safle

Land at Llandow Airfield/Tir ym Maes Awyr LLandŵ

Settlement / Setliad

Llandow/LLandŵ

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

88.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Whilst development exists on site and adjoins it to the north and south, this is associated with the Llandow Trading Estate and Vale Enterprise Park. The Sigingstone Settlement Boundary exists approximately 750 metres to the east of the site and the Llandow Settlement Boundary exists approximately 1.2km to the north west. There is no functional relationship between the proposed candidate site and either of these. Therefore, and fundamentally, as the site is not within or adjoining a settlement boundary, it is considered to be an inappropriate site for residential development, as set out in national planning policy. Due to its scale, as well as the number of dwellings and services proposed, the candidate site could be considered a new settlement. As set out in paragraph 3.52 of Planning Policy Wales (Edition 11), due to their strategic nature, significance, and impacts extending beyond a single local authority, new settlements should only be proposed as part of a joint LDP, an SDP or Future Wales. Given that the Replacement LDP is a standalone development plan for the Vale of Glamorgan it would be contrary to national policy to consider the candidate site submission as a new settlement as part of this process. / Tra bo datblygiadau’n bodoli ar y safle ac yn ei ffinio i'r gogledd a'r de, mae hyn yn gysylltiedig ag Ystâd Fasnachu Llandŵ a Pharc Menter y Fro. Mae Terfyn Anheddau Sigingstone tua 750 metr i'r dwyrain o'r safle ac mae ffin Anheddiad Llandŵ tua 1.2km i'r gogledd-orllewin. Nid oes perthynas weithredol rhwng y safle ymgeiswyr arfaethedig a'r naill na'r llall o'r rhain. Felly, ac yn sylfaenol, gan nad yw'r safle o fewn neu'n ffinio â ffin anheddau, fe'i ystyrir yn safle amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel y nodir mewn polisi cynllunio cenedlaethol. Oherwydd ei raddfa, yn ogystal â nifer yr anheddau a'r gwasanaethau a gynigir, gellid ystyried safle ymgeisio’n setliad newydd. Fel yr amlinellir ym mharagraff 3.52 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11), oherwydd eu natur strategol, eu harwyddocâd a'u heffeithiau'n ymestyn y tu hwnt i un awdurdod lleol, dim ond fel rhan o CDLl ar y cyd, Cynllun Datblygu Strategol neu Gymru'r Dyfodol y dylid cynnig setliadau newydd. O ystyried bod y CDLl Newydd yn gynllun datblygu annibynnol ar gyfer Bro Morgannwg, byddai'n groes i bolisi cenedlaethol ystyried cyflwyno'r safle ymgeisio fel setliad newydd yn rhan o'r broses hon.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 372

Site Name / Enw’r Safle

Meurig's Camping and Glamping

Settlement / Setliad

Pentre Meyrick/Pentremeurig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.34

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site area fails to meet minimum thereshold for non-residential development. / Nid yw ardal y safle'n cyrraedd y trothwy isaf ar gyfer datblygiad amhreswyl.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 375

Site Name / Enw’r Safle

Land at Pentre Meyrick/Tir ym Mhentremeurig

Settlement / Setliad

Pentre Meyrick/Pentremeurig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

No initial Development Viability Model submitted – site viability and deliverability unknown. / Dim Model Hyfywedd Datblygiad cychwynnol wedi’i gyflwynol – hyfywedd safle a chyflawnadwyedd yn anhysbys.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 363

Site Name / Enw’r Safle

Land forming part of The Beaupre Estate, St Hilary/Tir sy'n ffurfio rhan o Ystâd y Bewpyr, Saint Hilari

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Not suitable for further consideration / Ddim yn addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

The site is located within the countryside, away from any settlement. It is, therefore, an unsustainable site that would be inappropriate for residential development, as set out in national planning policy. / Lleolir y safle yng nghefn gwlad, i ffwrdd o unrhyw anheddiad. Mae felly'n safle anghynaladwy, a fyddai'n amhriodol ar gyfer datblygiad preswyl, fel sydd wedi ei nodi mewn polisi cynllunio cenedlaethol.
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top