Cofestr Safleoedd Ymegeisiol Cam 1

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.

Rhagair

Yn unol â Chytundeb Cyflawni a gymeradwywyd gan y Cyngor (Ebrill 2022), gwahoddwyd tirfeddianwyr, datblygwyr, a phartïon eraill â diddordeb i enwebu 'Safleoedd Ymgeisiol' ar gyfer cynhwysiant posibl o fewn Cynllun Datblygu Lleol newydd Bro Morgannwg (RLDP), sy'n dod i'r amlwg, fel rhan o'r cam paratoi cyn-adneuo. Cafodd yr alwad am Safleoedd Ymgeisiol ei chynnal rhwng 20 Mehefin 2022 a 13 Rhagfyr 2022. Pwrpas cam y Safle Ymgeisiol yw sicrhau, os caiff tir ei ddyrannu ar gyfer datblygu yn yr CDLlN, bod safleoedd yn realistig a chyflawnadwy o fewn cyfnod y Cynllun, hyd at 2036.

Mae'n bwysig nodi, ar hyn o bryd, nad yw cynnwys safle yng Nghofrestr Safle Ymgeiswyr ynawgrymu y bydd safle'n cael ei ddyrannu o fewn yr CDLlN sy'n dod i'r amlwg, ac nid yw'n awgrymu unrhyw ffafriaeth gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ynghylch ei rinweddau. Nid yw'r gofrestr hon yn ddogfen ymgynghori cyhoeddus; dim ond datganiad o ffaith o'r holl safleoedd ymgeisiol sydd wedi eu cyflwyno ar hyn o bryd yn y broses CDLlN.

Os yw'r Strategaeth a Ffefrir gan y Cyngor yn dangos bod angen rhagor o dir i'w ddatblygu, defnyddir yr wybodaeth a ddarperir ar y Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol (sydd wedi'i dilysu gan Swyddogion y Cyngor) i asesu safleoedd ar gyfer eu cynnwys posibl o fewn y cynigion cyn adneuo a / neu CDLl adneuo. Bydd yr asesiad hwn hefyd yn cynnwys Arfarniad o Gynaliadwyedd ar y safleoedd hynny.

Mae mynegai o'r Safleoedd Ymgeisiol yn dilyn y rhagair hwn. Rhestrir safleoedd yn nhrefn yr wyddor yn ôl Ardal ac Setliad. Mae'r Gofrestr ei hun yn darparu map lleoliad o'r safle, ynghyd â gwybodaeth gyfyngedig sy'n cynnwys y defnydd(iau)presennol a'r defnydd arfaethedig o'r safle, maint y safle a rhif adnabod unigryw y safle.

Mae mynegai o'r Safleoedd Ymgeisiol yn dilyn y rhagair hwn. Mae'r safleoedd yn cael eu categoreiddio fel rhai sy'n pasio neu'n methu Asesiad Cam 1 (hidlydd safleoedd cychwynnol), fel y'i diffinnir gan y Fethodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol. Yna rhestrir y safleoedd yn nhrefn yr wyddor fesul Anheddiad. Mae'r Gofrestr ei hun yn darparu map lleoliad o'r safle, ynghyd â gwybodaeth gyfyngedig yn cynnwys: pam mae wedi pasio/methu Asesiad Cam 1, y defnydd presennol a'r defnydd arfaethedig o'r safle, maint y safle a rhif adnabod unigryw y safle.

Mae manylion y broses asesu lawn a fydd yn cael ei defnyddio i ystyried cyflwyniadau Safle Ymgeiswyr ar gael i'w gweld ar wefan y Cyngor: https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Planning/Policy/RLDP/VOGC-Candidate-Site-Assessment-Methodology.pdf

Bydd unrhyw geisiadau cynllunio sy'n cael eu cyflwyno ar Safleoedd Ymgeisiol yn parhau i gael eu hasesu yn y ffordd arferol o dan bolisïau perthnasol Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig, tan y cyfryw amser ag y maent yn cael eu disodli gan yr CDLlN.

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig